Listen skal til enhver tid oppdateres av hver enkelt veileder etter hvert som brukere går inn i, eller avslutter tiltak.

Definisjoner:

Aktivitetsplass: En aktivitetsplass er her ment som en praksisplass igjennom sosialtjenesteloven i NAV

Arbeidstrening: En arbeidstreningplass er her ment som ordinær praksisplass igjennom arbeidsmarkedsloven, med tilhørende ytelser som tiltakspenger, AAP, overgangsstønad m.m.

Språkpraksis: En språkpraksisplass er definert som opplæring i norsk og avtales med leder voksenopplæringen.

Kommunens tiltaksplasser: Med kommunens tiltaksplasser menes de praksisplassene som er opprettet i kommunen som NAV kan nyttegjøre seg av. Hver av de tiltaksplassene er pålagt avdelingene, og de kan ikke nekte å ta inn personer så lenge det er ledig.

Hvem kan nyttegjøre seg av kommunens tiltaksplasser?

Tiltaksplassene er forbeholdt NAV Gjesdal og Voksenopplæringen. De er opprettet for å sikre aktivitet som igjen skal kunne føre til arbeid. De kan således brukes både som aktivitetsplasser og arbeidstreningplasser, men også som utprøving for sykemeldte i kommunen (SYFO). Det er NAV Gjesdal som styrer hvilken tiltaksform bruker skal inn på.

Hvordan skille mellom aktivitetsplass og arbeidstreningplass?

Aktivitetsplass: En aktivitetsplass brukes hovedsaklig for å sikre at bruker er i aktivitet og til å avklare arbeidsevne. Målet kan være å se at bruker klarer å møte opp.

Arbeidstrening: En arbeidstreningplass skal ha et definert yrkesmål med en aktivitetsplan som viser veien mot det målet.

Oppstartsmøte

Før igangsetting skal det holdes et oppstartsmøte hvor veileder møter leder sammen med bruker. Det er her viktig å få frem målsetting med tiltaksplassen, eventuelle tilretteleggingsbehov m.m.

Dokumenthåndtering og registrering

Registrering i oversikten på navgjesdal.com/praksis

Når praksisplassen er planlagt startet med deltaker eller arbeidsgiver registreres den inn. Den får automatisk status "Ny".

Statuser

Statusmøte avtalt: Status endres når oppstartsmøte er avtalt til denne status.
Bekreftet: Status kan brukes når deltaker og arbeidsgiver har bekreftet oppstart.
Startet: Status endres til "startet" når deltaker har startet i praksis.
Avsluttet: Status brukes når plassen er avtalt avsluttet og plassen er frigitt til andre. OBS! Husk å endre sluttdato hvis denne er før opprinnelig planlagt avslutning.

Tilrettelegginsgaranti

Det skal gis ut Tilretteleggingsgaranti for alle tiltaksplassene, uansett praksisform.

Fraværsregistrering

Hovedregelen er at vi avtaler med arbeidsgiver at de sender en mail til oss ved manglende oppmøte slik at vi kan ta oss av det. Ved behov kan oppmøteskjema gis ut. NB: På Miljøservice gjelder egne rutiner. De sender eget oppmøteskjema!

Aktivitetsplass: Ved inngåelse av en aktivitetsplass skal det gis ut tilretteleggingsgaranti, og det skal lages en oppfølgingsplan hvor oppstart og sluttdato er notert. Oppfølgingsplanen er den samme som brukes ved ordinær praksisplass, og finnes på NAV.no. Når avtalen er inngått, skal tiltaket registreres i ARENA under "arbeidsrettet tiltak - arbeidstrening". Oppfølgingsplanen og scannes inn i GOSYS og Velferd.

arbeidstrening: Ved inngåelse av en arbeidstrening skal ordinære rutiner for praksisplasser følges: Det gis ut tilretteleggingsgaranti, registreringsskjema for tiltaksarrangør fylles ut, og det skal lages en oppfølgingsplan hvor oppstart og sluttdato er notert. Når avtalen er inngått skal tiltaket registreres i ARENA under "arbeidstrening i ordinær virksomhet", og tiltaket skal videre opprettes med oppgaven "Forbered tiltaksgjennomføring".

Språkpraksis: Språkpraksis registreres ikke av NAV. Voksenopplæringen/flyktningtjenesten registrerer dette inn som tiltak i Visma Flyktning. Fraværsskjema (avklares med VO)

Avslutning av praksisplass

Når en praksisplass er ferdig/avbrutt skal oversikten oppdateres med sluttdato og status endres til "Avsluttet". Dette for å frigjøre plassen på ny og få riktig oversikt over ledige plasser.

Hvilke tilskudd skal/kan gis til arbeidsgiver

Aktivitetsplass og språkpraksis: Ingen ytelser følger med, ikke praksistilskudd, mentor eller andre.

Arbeidstrening: Alle ytelser som kan høre med skal vurderes slik en gjør under andre ordinære praksisplasser.